Zasady i warunki

Świadczymy usługi zgodnie z uwagami, warunkami i warunkami określonymi w niniejszej umowie. Poza tym przed skorzystaniem z nich będziesz przestrzegać zasad, wytycznych, zasad, warunków i zasad dotyczących takich usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej witryny i niniejszych warunków w dowolnym momencie.

Przed kontynuowaniem zapoznaj się z niniejszą umową, ponieważ dostęp do niej, przeglądanie jej lub korzystanie z niej w inny sposób oznacza, że zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy.

Użytkownik nie będzie przesyłać, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób publikować za pośrednictwem tej witryny żadnych treści, informacji ani innych materiałów, które (a) zawierają wszelkie błędy, wirusy, robaki, drzwi pułapki, konie trojańskie lub inne szkodliwe kody lub właściwości; (b) jest zniesławiający, grożący, zniesławiający, nieprzyzwoity, nieprzyzwoity, pornograficzny, dyskryminujący lub może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną na mocy prawa Stanów Zjednoczonych lub innych krajów, które mogą mieć zastosowanie; lub (c) narusza lub narusza prawa autorskie, patenty, znaki handlowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności dowolnej osoby.  multishop.info może podać identyfikator konta i hasło, aby umożliwić ci dostęp i korzystanie z niektórych części tej witryny. Za każdym razem, gdy korzystasz z hasła lub identyfikatora, uznajesz się za upoważnionego do dostępu do Witryny i korzystania z niej w sposób zgodny z warunkami niniejszej umowy oraz  multishop.info nie ma obowiązku badania źródła takiego dostępu lub korzystania z Witryny.

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania poprzez korzystanie z Witryny, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, korzystaj z tej witryny tylko pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy, niniejszym udziela ci ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na dostęp do Witryny i korzystanie z niej poprzez wyświetlanie jej w przeglądarce internetowej wyłącznie w celu dokonania zakupów, a nie w celu wykorzystanie komercyjne lub wykorzystanie w imieniu jakiejkolwiek strony trzeciej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez  multishop.info z góry. Każde naruszenie niniejszej Umowy spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji udzielonej w tym ustępie bez powiadomienia.

O ile nasza firma nie wyrazi na to wyraźnej zgody, wszystkie materiały, w tym obrazy, tekst, ilustracje, projekty, ikony, zdjęcia, programy, klipy muzyczne lub pliki do pobrania, klipy wideo oraz materiały pisemne i inne, które są częścią tej witryny (łącznie „ Treści ”) są przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Nie możesz komercyjnie wykorzystywać żadnych informacji podanych na Stronie ani korzystać z Witryny na rzecz innej firmy. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy obsługi, zamknięcia kont i / lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym między innymi, jeśli uważamy, że postępowanie klienta narusza obowiązujące prawo lub jest szkodliwe dla naszych interesów. Nie możesz reprodukować, rozpowszechniać, wyświetlać, sprzedawać, wynajmować, przesyłać, tworzyć dzieł pochodnych, tłumaczyć, modyfikować, poddawać inżynierii wstecznej, deasemblować, dekompilować ani w żaden inny sposób wykorzystywać tej Witryny lub jakiejkolwiek jej części, chyba że nasza firma na piśmie wyraźnie to zezwoli .

Użytkownik będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za dostęp do tej witryny i korzystanie z niej przez osoby korzystające z hasła i identyfikatora pierwotnie przydzielonego użytkownikowi, niezależnie od tego, czy taki dostęp do tej witryny i korzystanie z niej są faktycznie autoryzowane przez użytkownika, w tym między innymi wszelką komunikację i transmisje oraz wszystkie zobowiązania (w tym między innymi zobowiązania finansowe) powstałe w wyniku takiego dostępu lub użytkowania. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności hasła i identyfikacji przypisanej do Ciebie. Natychmiast powiadomisz  multishop.info o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu hasła lub identyfikatora lub innym naruszeniu lub zagrożeniu naruszenia bezpieczeństwa tej Witryny.

Góra

Koszyk

×