Regulamin Sklepu

Świadczymy usługi zgodnie z zawiadomieniami, warunkami i postanowieniami określonymi w niniejszej umowie. Poza tym będziesz przestrzegać zasad, wytycznych, polityk, warunków i zasad mających zastosowanie do takich usług, zanim z nich skorzystasz. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej witryny i niniejszych warunków w dowolnym momencie.

Przed kontynuowaniem zapoznaj się z niniejszą umową, ponieważ dostęp do Witryny, przeglądanie jej lub korzystanie z niej w inny sposób oznacza, że ​​zgadzasz się ze wszystkimi warunkami i postanowieniami niniejszej umowy.

Nie wolno przesyłać, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować za pośrednictwem tej Witryny żadnych Treści, informacji ani innych materiałów, które (a) zawierają jakiekolwiek błędy, wirusy, robaki, drzwi-pułapki, konie trojańskie lub inny szkodliwy kod lub właściwości; (b) są zniesławiające, zawierające groźby, zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne, dyskryminujące lub mogą powodować odpowiedzialność cywilną lub karną zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych lub prawem dowolnego innego kraju, które może mieć zastosowanie; lub (c) narusza lub narusza prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakiejkolwiek osoby. Właściciel AIQ ROBOTS, Inc. może podać identyfikator konta i hasło, aby umożliwić dostęp i korzystanie z niektórych części tej witryny. Za każdym razem, gdy używasz hasła lub identyfikatora, uznaje się, że jesteś upoważniony do dostępu i korzystania z Witryny w sposób zgodny z warunkami niniejszej umowy, a AIQ Robots, Inc. nie ma obowiązku badania źródła takiego dostępu lub korzystanie z Witryny.

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania podczas korzystania z Witryny, oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, korzystaj z tej Witryny tylko pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy, niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na dostęp do Witryny i korzystanie z niej poprzez wyświetlanie jej w przeglądarce internetowej wyłącznie w celu dokonywania zakupów, a nie w celu komercyjne wykorzystanie lub wykorzystanie w imieniu osób trzecich, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez AIQ ROBOTS, Inc. z góry. każde naruszenie niniejszej Umowy spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji udzielonej w niniejszym ustępie bez powiadomienia.

O ile nie zostało to wyraźnie dozwolone przez naszą firmę z góry, wszystkie materiały, w tym obrazy, tekst, ilustracje, projekty, ikony, fotografie, programy, klipy muzyczne lub pliki do pobrania, klipy wideo i pisemne oraz inne materiały, które są częścią tej Witryny (łącznie „ Treść ”) są przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych informacji podanych w Witrynie do celów komercyjnych ani wykorzystywać Witryny na korzyść innej firmy. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia kont i / lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym bez ograniczeń, jeśli uważamy, że zachowanie klienta narusza obowiązujące prawo lub jest szkodliwe dla naszych interesów. Nie możesz reprodukować, rozpowszechniać, wyświetlać, sprzedawać, wydzierżawiać, przesyłać, tworzyć dzieł pochodnych, tłumaczyć, modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, dekompilować lub w inny sposób wykorzystywać tej Strony lub jakiejkolwiek jej części, chyba że nasza firma wyraźnie zezwoli na to na piśmie .

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za cały dostęp do tej witryny i korzystanie z niej przez kogokolwiek, kto używa hasła i identyfikatora pierwotnie przypisanego do Ciebie, niezależnie od tego, czy taki dostęp do tej witryny i korzystanie z niej jest faktycznie przez Ciebie autoryzowany, w tym między innymi za wszelką komunikację i transmisje. oraz wszystkie zobowiązania (w tym między innymi zobowiązania finansowe) powstałe w wyniku takiego dostępu lub użytkowania. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności hasła i danych identyfikacyjnych, które zostały Ci przydzielone. Należy niezwłocznie powiadomić AIQ Robots, Inc. o każdym nieuprawnionym użyciu Twojego hasła lub identyfikatora lub o jakimkolwiek innym naruszeniu lub groźbie naruszenia bezpieczeństwa tej Witryny.

 

Świadczymy usługi zgodnie z zawiadomieniami, warunkami i postanowieniami określonymi w niniejszej umowie. Poza tym będziesz przestrzegać zasad, wytycznych, polityk, warunków i zasad mających zastosowanie do takich usług, zanim z nich skorzystasz. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej witryny i niniejszych warunków w dowolnym momencie.

Przed kontynuowaniem zapoznaj się z niniejszą umową, ponieważ dostęp do Witryny, przeglądanie jej lub korzystanie z niej w inny sposób oznacza, że ​​zgadzasz się ze wszystkimi warunkami i postanowieniami niniejszej umowy.

Nie wolno przesyłać, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować za pośrednictwem tej Witryny żadnych Treści, informacji ani innych materiałów, które (a) zawierają jakiekolwiek błędy, wirusy, robaki, drzwi-pułapki, konie trojańskie lub inny szkodliwy kod lub właściwości; (b) są zniesławiające, zawierające groźby, zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne, dyskryminujące lub mogą powodować odpowiedzialność cywilną lub karną zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych lub prawem dowolnego innego kraju, które może mieć zastosowanie; lub (c) narusza lub narusza prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakiejkolwiek osoby. Właściciel AIQ ROBOTS, Inc. może podać identyfikator konta i hasło, aby umożliwić dostęp i korzystanie z niektórych części tej witryny. Za każdym razem, gdy używasz hasła lub identyfikatora, uznaje się, że jesteś upoważniony do dostępu i korzystania z Witryny w sposób zgodny z warunkami niniejszej umowy, a AIQ Robots, Inc. nie ma obowiązku badania źródła takiego dostępu lub korzystanie z Witryny.

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania podczas korzystania z Witryny, oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, korzystaj z tej Witryny tylko pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy, niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na dostęp do Witryny i korzystanie z niej poprzez wyświetlanie jej w przeglądarce internetowej wyłącznie w celu dokonywania zakupów, a nie w celu komercyjne wykorzystanie lub wykorzystanie w imieniu osób trzecich, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez Jego Ekscelencję Pan Szanownego AIQ ROBOTS, Inc. z góry. Każde naruszenie niniejszej Umowy spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji udzielonej w niniejszym ustępie bez powiadomienia.

O ile nie zostało to wyraźnie dozwolone przez naszą firmę z góry, wszystkie materiały, w tym obrazy, tekst, ilustracje, projekty, ikony, fotografie, programy, klipy muzyczne lub pliki do pobrania, klipy wideo i pisemne oraz inne materiały, które są częścią tej Witryny (łącznie „ Treść ”) są przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych informacji podanych w Witrynie do celów komercyjnych ani wykorzystywać Witryny na korzyść innej firmy. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia kont i / lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym bez ograniczeń, jeśli uważamy, że zachowanie klienta narusza obowiązujące prawo lub jest szkodliwe dla naszych interesów. Nie możesz reprodukować, rozpowszechniać, wyświetlać, sprzedawać, wydzierżawiać, przesyłać, tworzyć dzieł pochodnych, tłumaczyć, modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, dekompilować lub w inny sposób wykorzystywać tej Strony lub jakiejkolwiek jej części, chyba że nasza firma wyraźnie zezwoli na to na piśmie .

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za cały dostęp do tej witryny i korzystanie z niej przez kogokolwiek, kto używa hasła i identyfikatora pierwotnie przypisanego do Ciebie, niezależnie od tego, czy taki dostęp do tej witryny i korzystanie z niej jest faktycznie przez Ciebie autoryzowany, w tym między innymi za wszelką komunikację i transmisje. oraz wszystkie zobowiązania (w tym między innymi zobowiązania finansowe) powstałe w wyniku takiego dostępu lub użytkowania. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności hasła i danych identyfikacyjnych, które zostały Ci przydzielone. Należy niezwłocznie powiadomić AIQ ROBOTS, Inc. o każdym nieuprawnionym użyciu Twojego hasła lub identyfikatora lub o jakimkolwiek innym naruszeniu lub groźbie naruszenia bezpieczeństwa tej Witryny.

 

Góra

Koszyk

×